Buscar este blog

domingo, 27 de abril de 2008

Quines són les bones pràctiques per saber comentar un text de filosofia ?

En primer lloc el text pertanyi a una obra , o sigui, estem davant un fragment acotat i delimitat. Això ens hauria de donar pistes per :
  1. situar aquest context previ ( un abans del fragment ) dins una època històrica que s'expliquen per uns fets històrics, culturals, científics, polítics, socials .
  2. situar el fragment dins l'obra ( capítol, llibre, apartats ) per tal de buscar en la mesura del possible l'anterioritat del fragment i la posterioritat del fragment. Això ens hauria de permetre entendre millor el propi fragment.

En segon lloc no podem entendre un fragment sense haver après la filosofia o el pensament de l'autor. Aprendre no vol dir memoritzar de forma mecànica unes idees . L'error en molts casos es produeix perquè no s'entèn prou l'autor i per això es memoritza les seves idees però el problema ve quan no les sabem utilitzar o aplicar en el fragment. Resulta bàsic entendre el pensament de l'autor i els motius que han portat al filòsof a pensar el que pensa.

En tercer lloc cal aterrar en el fragment partint dels conceptes que l'autor repeteix i utilitza més. Conceptes vol dir paraules amb una significació específica ( noms , verbs ) que permeten donar-nos la clau del fragment. Ens cal però establir-hi les relacions conceptuals en forma de mapa per saber veure les vinculacions que es donen dins el fragment. Aquesta tasca serà prèvia a l'exposició de les idees del text però resulta vital per copsar el sentit. De fet el mapa conceptual pot ser substituït per un esquema de l'estructura textual on es jerarquitzen les principals idees.

Podríem dir que aquestes tècniques són prèvies a l'exposició de les idees. Però resulten importants per arribar al sentit del text.

En quart lloc cal ser clar en exposar les idees, rigoròs en la seva transmissió , ordenat en la seva exposició. Això resulta bàsic per saber dir quines són les idees del text de manera ordenada però sense caure en dos dels errors més generals :

la perifrasi ( donar voltes a les idees de l'autor però no explicar les idees pròpies del text)

la paràfrasi ( copiar el text tot utilitzant sinònims que el reprodueixen sense més) .

Per tant quan exposarem les idees del fragment de text caldrà situar inicialment aquest en una obra i un autor molt breument. A continuació de manera clara i precisa indicar què vol dir l'autor amb aquelles paraules del fragment. Establirem per això una relació entre les principals idees que surten en el fragment i la exposarem la seva relació.

En cinqué lloc resulta també important el domini d'una terminologia de l'autor i de l'època que permeti copsar els significats i les seves significacions. Això requereix una certa pràctica i domini del lèxic més habitual en filosofia. Recomanem que l'alumnat realitzi un petit glossari terminològic en iniciar el primer curs per tal d'afegir en el seu bagatge els conceptes.

En sisé lloc cal avançar dins la història de la filosofia entenent que estem davant de pensadors però també pensaments que evolucionen i que capgiren l'entorn i la societat. Es important saber quines són les relacions entre les grans concepcions teòriques de la filosofia i els seus grans temes que els pensadors treballen. Es tracta de saber comparar o sigui, poder establir nexes d'unió entre conceptes i sistemes conceptuals dins el pensament.

En seté lloc també ens cal saber explicar la relació fragment i pensador. Això requereix haver estudiat i conèixer la filosofia de l'autor per saber vincular el fragment de text i la filosofia. Cal ser prou interpretador de significats a partir dels conceptes que surten en el text. Un bon anàlisi requerirà un bon ús de la deconstrucció de cada part i elements pas a pas com si anessim desgranant el fragment en bocinets petits.

En resum per arribar a un bon plantejament de la matèria d' història de la filosofia ens cal conseguir DUES coses

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ

No hay comentarios:

PUBLICIDAD GRATUITA